தேடுக

மேம்பட்ட தேடல்

தேடல் அம்சத்தைத் தாங்கள் எப்படிப் பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கான ஒரு சில உதாரணங்கள்:

தேடல் படிவத்தில் இது மற்றும் அது என்று நிரப்புதல், "இது" மற்றும் "அது" என்ற இரண்டு சொற்களையும் கொண்ட முடிவுகளைக் கொடுக்கும்.

தேடல் படிவத்தில் இது இல்லை அது என்று நிரப்புதல், "இது" என்ற சொல்லையும் மற்றும் "அது" என்ற சொல் அல்லாத முடிவுகளைக் கொடுக்கும்.

தேடல் படிவத்தில் இது அல்லது அது என்று நிரப்புதல், "இது" அல்லது "அது" என்ற ஏதேனும் ஒரு சொல்லைக் கொண்ட முடிவுகளைக் கொடுக்கும்.

தேடல் படிவத்தில் "இது மற்றும் அது" என்று மேற்கோள்களுடன் நிரப்புதல், "இது மற்றும் அது" என்ற கொடுக்கப்பட்ட சொற்றொடர் கொண்ட முடிவுகளைக் கொடுக்கும்.

தேடல் முடிவுகளை, பல்வேறு அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி மேலும் வடிகட்டலாம். தொடங்குவதற்கு, கீழே உள்ள, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வடிகட்டிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.