மாணிக்கம்

ஈழம் முதற்கொண்டுபிற தேசம் வரையெங்கும்முக் குரங்காக வாழென்று...போலிகள் சொல்வதை - நாம்நிஜமொடு பார்த்திடும் போதினிலேஎழும் முதற் கேள்விகள் மூன்றினைவாருங்கள் பாருங்கள் தோழர்களே..! ...

மேலும் படிக்க …

That's All