யாழ் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கம்

அறிமுகம் மார்ச் 8 1995 புலிகளிடமுள்ள கைதிகள் பற்றிய விவரங்களின் தொகுப்பு 5-10 வரையான எமது அறிக்கைகளில் வெளிவந்தது. கொடூரமாகவும் தரக்குறைவாகவும் கைதிகள் நடத்தப்படுவதன் கருத்தியல் பின்னணி பற்றியும் இவ்வறிக்கைகளில் ...

மேலும் படிக்க: வதை முகாம்களில் தமிழ்ப்பெண்கள்

வெளியீடு 1   வெளியீடு 2   வெளியீடு 3   வெளியீடு 4   வெளியீடு 5   வெளியீடு 6   வெளியீடு 7   வெளியீடு 8   வெளியீடு 9   வெளியீடு 10   வெளியீடு 11   ...

வாக்குமூலம் 01   வாக்குமூலம் 02   வாக்குமூலம் 03   வாக்குமூலம் 04   வாக்குமூலம் 05   வாக்குமூலம் 06   வாக்குமூலம் 07   வாக்குமூலம் 08   வாக்குமூலம் 09   வாக்குமூலம் 10   வாக்குமூலம் 11   ...

விசேட அறிக்கை 01   விசேட அறிக்கை 02   விசேட அறிக்கை 03   விசேட அறிக்கை 04   விசேட அறிக்கை 05   விசேட அறிக்கை 06   விசேட அறிக்கை 07   விசேட அறிக்கை 08   விசேட அறிக்கை 09   விசேட அறிக்கை ...
Load More