இரசாயனவியல்

நாம் இதுவரை எரிமக் கலனில் 2 H2 + O2--> 2 H2O என்ற வகையான வினைகளை மட்டும் பார்த்தோம். இதில் ஹைட்ரஜன் ‘எரிந்து' தண்ணீர் வெளிவருகிறது. ...

பாலிக் அமிலம் மனித உடம்புக்கு சத்தூட்டும் ஒரு பொருள். பாலிக் அமிலச்சத்து உள்ள உணவு வகைகளை பெண்கள் பிரவக் கோளாறுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக பரவலாக உண்கின்றன. இப்போது இதன் ...

மேலும் படிக்க …

That's All