கணிதவியல்

41 x 34 ஐ கூட்டல் முறையில் கண்டு பிடிக்க:41 ஐ 2 ஆல் வகுத்து மிதியை நீக்கி விட்டு, இடது புறம் எழுதவும்.34-ன் 2 மடங்குகளை ...

எண்கள் எப்போதுமே பொய் சொல்லுவதில்லை. அவற்றை விதவித்மாய் கையாள்க் கற்றுக்கொண்டால் , நம்ப முடியாத ஆச்சர்யங்கள் பல வெளியாகிக் கொண்டே இருக்கும். உதாரணத்திற்கு, 421,052,631,578,947,368. இது ஒரு முழுத்தொகை. ...

உங்கள் முகவரியின் நம்பரை (வீட்டு எண் ) எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதை இரண்டால் பெருக்கவும். ஐந்தைக் கூட்டுங்கள். அதை 50 ஆல் பெருக்கவும் .அதனுடன் உங்கள் வயதைக் ...

கணிதம் ! எண்கள் அதிசயம் ! (மீதி வராதது ).2520 என்ற எண் மட்டுமே , 1 முதல் 9 வரையிலான எண்கள் அனைத்தும் மீதமில்லாமல் வகுக்கக்கூடிய எண்.இந்த ...

"புலம் மூன்றில் மேய்ந்து வழி ஐந்திற் சென்று இனமான ஏழ்குளம் நீருண்டு - கடினமான கா ஒன்பதிற் சென்று காடவர்கோன் பட்டணத்தில் போவது வாசற்பத்திற் புக்கு"     (கணக்கதிகாரம் நூலில் இருந்து)     மூன்று புலத்தில் ...
Load More