தையல்கலை

கத்தரிவெள்ளையாகமாறுமா?மாறும்!வெள்ளையாக மட்டுமென்னசெம்மையாக, மஞ்சளாக .. இன்னும் இன்னும்கத்தரி வாழையுடன் கூட்டிணைந்துதேங்காய்ப் பாலில் முக்குளித்து,தேசியுடன் கலக்கும் போதுவாசனை கமழும், வாயூறும்அக்கம் பக்கமும்பொட்டுக்குள்ளால்எட்டிப் பாரக்கும்.ஊர்க் கத்தரியானால்ஊரே கூடும்.சுவைப்போமா?தேங்காய்ப் பால் கத்தரிதேவையான ...

தையல் இயந்திரம் எப்படித் தைக்கிறது? http://kichu.cyberbrahma.com/tag/%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D/ ...

தேவையானப் பொருட்கள் அய்டா ஃபேப்ரிக்(aida fabric) - 3" X 3" அளவானது சிறிய ஃபிரேம் - 1 ஊசி எம்பிராய்டரி நூல்கள் - டார்க் பிங்க், லைட் ...

ஆடைக‌ளிலு‌ம், ‌வீடுக‌ளி‌ல் பய‌ன்படு‌ம் ச‌ன்ன‌ல் து‌ணி, தலையணை மேலுறை, கைகு‌ட்டை போ‌ன்றவ‌ற்‌றிலு‌ம் அழ‌கிய பூ வேலை‌ப்பாடுக‌ள் செ‌ய்வதுதா‌ன் எ‌ம்‌‌ப்‌ட்ராய‌ட்‌ரி‌ங் ஆகு‌ம்.‌அழ‌கிய எ‌ம்‌ட்ராய‌ட்‌ரி‌ங் செ‌ய்ய‌ப்ப‌ட்ட ஆடைகளையு‌ம், தலையணைகளையு‌ம் ‌நீ‌ங்க‌ள் ...

எம்ப்ட்ராயட்ரிங்கில் சங்கிலித் தையல் முறையைப் பார்த்தீர்கள் அல்லவா அது மிகவும் எளிதான மற்றும் அடிப்படை முறைதான். அதை விட மிக எளிதான ஒரு தையல் முறை உள்ளது. அதுதான் ...
Load More