அணு உடைவுச் சிதறல்கள்
அண்மையிலா அதிககாலங்களா?
எப்போதும் நிகழாம்
தெருவிபத்து.

பொங்கித்தள்ளும்  தீமலைகள்
உலுக்கி சிதைத்தப்போடும்
நிலநடுக்கம்


தென்னையளவுயர்ந்து
தவளையின் நாக்கென
சட்டென நீண்டு
பின்னோடும் பெருவெள்ளம்
சுனாமி.
இயற்கையின் சீற்றம்
எப்போதும் நிகழலாம்.

 

செயற்கையில்
ஓட்டை உடைசல்- இல்லா
உத்தரவாதம் என்பது
பொய்யர்கள் கூற்று


செர்னோபைல், போபால்-போல்
ஓட்டையாலும் தள்ளலாம்
விசக்கதிர்கள்.

செர்னோ-போபால்
கோரத்தின் ஊற்று-இன்னும்
அடங்கவேயில்லை

தொண்டையை அரிக்கும்-புற்று
மூளையும் மிஞ்சவில்லை
துள்ளியோடும் கால்கள்
கதைசொல்லும் விழிகள்
ஓவியம் செய்யும்-கைகள்
எல்லாமேயடங்கி

யானை திண்டவிழாம்பழம்-போல்
புற்றரித்து செல்லரித்து
தரையில் சுருண்டு கிடக்கின்றன-துள்ளும்
சுட்டிக்குஞ்சுகள்.
பொலிசே உன் -அப்பன்
வீட்டுச்சொத்தையா-அவர்கள்
புடுங்கிச்செல்ல முனைகின்றனர்

உயிர்புடுங்கும் அணுஉலையை-புடுங்கிவீச.

காட்டுமாடுகளாக அம்மக்கள்-மீது
பாய்ந்து முட்டி மோதி மிதித்து
கொல்லும்- பொலிசே
அன்று உங்களைப் போல் மாட்டு மண்டையர்களை
நினைத்தோ அந்த ஜெர்மனிய
புரட்சிஎழுத்தாளன்.

சொல்லுங்கள்-திரு
பெத்தோல்ட் பிரேக்ட்.
“சிந்திப்பதற்கு பான்துண்டு(Brat)
தேவையென்றில்லை
வெளிச்சமும் தேவையென்றில்லை
சிந்தித்தும் இருக்க வேண்டுமென்றில்லை

உன்னையும் புடுங்கும் விசக்கதிர்கள்
உன்தொப்பி, லத்தி
காக்கிச்சட்டை,  கட்டிடம்
கவசம், ஆயுதம்-எங்கும்
அகலா கதிர் படிமம் -ஒட்டும்

உன்சுவாசம் உணவெனச்சென்று
மண்டை தொண்டை
குடல்தொட்டு குதம்வரை
புற்று நோய்சூழும்
உனது பிணைப்பில் விளையும் கருவறுந்த பிள்ளை
நீமேலும்மாடாவாயா?-அல்லது

உன்   லத்திகளை வீசியெறிந்து

தேவையெனில் எல்லாவற்றையும்
திருப்பிப்பிடித்து-மக்கள்மீதல்ல
உன் ஏவலாளர்களின்-தலைகளை நோக்கி


சிப்பாய்க்கலகம்- அன்னிய
மக்கள் விரோதிகளை-துரத்திய
வசந்த விழா- அது உன்
மண்ணின் சொந்தம்.

அல்லது
உனது ராஜ்ஜியமும்
சமாதியாகும்
ஏனெனில் அந்தமக்கள்
சிந்தனையோடு செயல்-பதிக்கும்
கூடங்குளத்துப்-
பெருவெள்ளம்.

-திலக் (9/10/12)