உப்போ உப்பு தங்கச்சி
ஒசத்தி உப்பு தங்கச்சி
பொட்டு கூடையை கொண்டாயேன்
போணி பண்ணிட்டு நான் போறேன்
எட்டு தெரு சுத்தனும்
ஏழு மூட்டை விக்கனும்
செல்லா காசு தங்கச்சி
சீசீ தப்பு தங்கச்சி

 

பத்மா அர்விந்த்

 

http://siruvarpaadal.blogspot.com/2006/02/blog-post.html