02082023பு
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

(சாப்) பாட்டு

அ, ஆ சொல்லலாம்
அரிசி பொறி திங்கலாம்

இ, ஈ சொல்லலாம்
இடியாப்பம் திங்கலாம்

உ, ஊ சொல்லலாம்
உளுந்து வடை திங்கலாம்

எ, ஏ சொல்லலாம்
எள்ளுருண்டை திங்கலாம்

ஐ எழுத்து சொல்லலாம்
ஐங் கரனை வணங்கலாம்

ஒ, ஓ சொல்லலாம்
ஓமப் பொடி திங்கலாம்

ஔ எழுத்து சொல்லலாம்
ஔவையாரை வணங்கலாம்.

அக் என்று சொல்லலாம்.
அக்தோட முடிக்கலாம்

- பாசிட்டிவ்ராமா

http://siruvarpaadal.blogspot.com/2006/05/18.html