அமெரிக்காவில் வானிலை அறிக்கை மற்றும் அறிவியல் தொழில் நுட்ப தகவல்களை அனுப்பும் பொருட்டு, காட்டு வாத்துக்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. பயிற்சி பெற்ற காட்டு வாத்துக்கள், இவற்றை செய்தி நிறுவனங்களு்ககு அனுப்பும். தற்போது, தக்சாஸ் மாநிலத்தின் 20 அஞ்சல் தொகுதிகளில் சுமார் 100 வாத்துக்கள் அஞ்சல் வேலையில் ஈடுபடுகின்றன.