செயற்பாடு

2005

2006

Growth (%)

1. புரொய்லர்

 

 

 

 

 

 

 

a. வழங்கல்

 

 

 

 

பேரப் பெற்றார் இருப்பு

7,283

13,216

81.46

பெற்றார் இருப்பு

414,500

435,486

5.06

இறக்குமதிகள்

 

(112,673)

 

உள்நாட்டு கொள்வனவுகள்

 

(322,813)

 

 

 

 

 

b. ஒரு நாள் வயதுடைய குஞ்சுகளின் உற்பத்தி மில்லியன்

42.90

*42.50

-0.93

 

 

 

 

c. ஏற்றுமதிகள்

 

 

 

கோழியிறைச்சி மற்றும் கோழியிறைச்சியின் உப உற்பத்திகள் - மில்.டொன்

11.46

26.63

132.21

 

 

 

 

d. இறக்குமதிகள் மில். டொன்

 

 

 

கோழியிறைச்சி மற்றும் கோழியிறைச்சியின் உப உற்பத்திகள்

1,690.65

108.00

-93.61

MDM

 

(108.00)

 

ஏனைய கோழியிறைச்சி பாகங்கள்

----

----

 

ஏனைய பறவை இறைச்சி வகை

 

 

 

வாத்து

----

----

 

வான் கோழி

----

----

 

பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட உற்பத்திகள்

----

----

 

 

 

 

 

2. அடுக்கு

 

 

 

 

 

 

 

a. பெற்றார் இருப்பு வழங்கல்

57,859

44,441

-23.19

 

 

 

 

b.  ஒரு நாள் வயதுடைய குஞ்சுகளின் உற்பத்தி மில்லியன்

3.99

*3.51

-12.03

 

 

 

 

c.  ஏற்றுமதிகள்

 

 

 

   அட்டவணை முட்டைகள்

435,181

550,198

26.43

   நாள் வயதுடைய குஞ்சுகள்

           0

    8,456

 

 

 

 

 

d.  இறக்குமதிகள்

 

 

 

   அட்டவணை முட்டைகள்

----

-----

-----