1.தேர்தல் வருகுது - உரை(தேர்தல் வந்து தீர்ந்தது என்ன? )

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}therthal1.xml{/auto}