2.தேர்தல் வருகுது (தேர்தல் வந்து தீர்ந்தது என்ன? )

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}therthal2.xml{/auto}