3.குக்கலும் காகமும்(பாரடா… உனது மானிடப் பரப்பை!)

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}barathithasan3.xml{/auto}