தையல்கலை

நமது இணையதளத்தில் "தையற்கலை" என்கிற பிரிவு ஏற்கனவே இருந்தாலும் , ஆரம்பத்திலிருந்து தையற்கலையை முறைப்படி கற்க வேண்டுமென்ற ஆவலுடன் நம்மிடத்தில் கோரிக்கை வைத்த உறுப்பினர்களுக்காக இந்த பிரிவு ...

நெட் சல்வார் எம்ப்ராய்டரி (பாயிஜா)   தேவையான பொருட்கள் தேவையான பொருட்கள் வட்ட பீட்ஸ் - தேவைக்குஃப்பெரிக் கம் - 1ஊசி, நூல் - தைக்க நெட் துணி - சல்வாருக்கு தேவையான அளவு.1/2" ...
Load More