அவலமும் விரோதமும் -ஓவியங்கள் - வரைந்தவர்

 

 ஓவியங்கள் - வரைந்தவர் பாரதி