விடுதலைப்புலிகளின் அரசியல் அறிக்கை (ஆங்கிலம்)

{pdf=http://www.tamilcircle.net/document/ltte/programs/ltte_eng.pdf|750|800}