07252021ஞா
Last updateசெ, 20 ஜூலை 2021 1pm

மௌனத்தின் முடிவும் மரணமும்

என் உணர்வுகள்

எங்கே செல்கின்றன

அன்னிய நாட்டில்

நடைப் பிணமாக நாம்

உணர்வுகளை இழந்து

இயந்திரமாக நாம்

சிந்திக்கும் எம் உணர்வுகள்

மீண்டும் எம் மண்ணை நோக்கி

சிந்திக்கும் என் உணர்வை அழிக்க

அலையும் ஒரு கூட்டம்

மண்ணில் சிந்திக்க முயன்றவர்கள் மீது

இறுக்கப்பட்ட கட்டைகள்

மிஞ்சியது எது

மனிதப் பிணவாடையே

மண்ணில் சொல்ல முடியாததை

சொல்ல நினைத்தேன்

இங்குமா மிரட்டல்

இது தான் வாழ்வா

ஒரு கணம் சிந்தித்தேன்

ஒரே ஒரு கணமே

மரணம் பயமுறுத்தக் கண்டேன்

மௌனத்தின் முடிவும் மரணமே

செயல் ஆற்ற புறப்பட்டேன்

எனது மரணம் வரை

அதுவே எனது சுதந்திரம்

அதுவே மக்கள் விடுதலை

பி.றயா