ஒலி/ஒளி

நாட்டுப்புற சொலவடைகள் -ராசம்மா, சிவனம்மா குழுவினர்