ஒலி/ஒளி

தில்லைச் சிற்றம்பல மேடையில் தமிழ் முழங்குவோம்!– பாகம் 1 மருதையன்