05182022பு
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

உலகைச் சூறையாடும் உலகமயம்

1.உலகைச் சூறையாடும் உலகமயம் : கட்டுரையைப் புரிந்து கொள்வதற்குத் தேவையான அடிப்படைத் தரவுகள்

 

2.முன்னுரை : உலகைச் சூறையாடும் உலகமயம்

 

3.நிதி மூலதனம் சமூக சாரத்தையே உறிஞ்சுகின்றது

 

4.ஏகாதிபத்தியத்தின் அடிப்படை கூறுகளில் ஒன்றுதான் நிதிமூலதனம்

 

5.கடனும் வட்டியும் இன்றி உலகமயமாதல் ஒரு கணம்கூட உயிர் வாழமுடியாத நிலை

 

6.உலகைச் சூறையாடும் நிதி மூலதனம் எப்படி உருவானது?

 

7.கூலியற்ற அடிமை உழைப்பும், மூலதனத்தை உருவாக்கியதும்

 

8.அடிமை ஒழிப்பு, காலனிய உருவாக்கத்தை வேகப்படுத்தியது

 

9.ஆப்பிரிக்காவின் இன்றைய இழிநிலைமைக்கு, அந்த மக்கள் காரணமல்ல

 

10.லத்தீன் அமெரிக்காவின் முதுகில் செதுக்கியுள்ள அடிமைத்தனம்

 

11.மனித இரத்தத்தையே உறிஞ்சி வெற்றுடலாக்கும் கடன் என்ற பேய்

 

12.கடனும் வட்டியும் மனிதகுல முன்னேற்றத்துக்காக உதவுகின்றதா?

 

13.பிராந்திய ரீதியாகக் கடன் ஏற்படுத்தும் அவலம்

 

14.ஐ.எம்.எஃப் போன்ற புல்லுருவி அமைப்புகள்

 

15.கடனே நாடுகளை மறுகாலனியாக்குகின்றது

 

16.ஏகாதிபத்திய நலன்கள்தான் உதவிகள்

 

17.தேசங்கள் திவாலாவது அன்றாட நிகழ்ச்சிப் போக்காகியுள்ளது

 

18.நிதி மூலதனம் உற்பத்திகளையே உறிஞ்சுகின்றது

 

19.தேசிய சொத்துக்களையே அபகரிக்கும் நிதி மூலதனம்

 

20.ஏகாதிபத்திய நாடுகளின் கடன்கள்

 

21.மக்களின் சேமிப்புகளை அபகரிப்பதே பங்குச் சந்தை

 

22.குமிழிப் பொருளாதாரம் மிதக்கும் அமெரிக்க சூக்குமம்

 

23.உலகைச் சூறையாடும் உலகமயம் : இந்த நூலை எழுத உதவிய நூல்கள்