10032023செ
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

பூசணிக்காய் மகத்துவம்!

மெய் வண்ண வீடுகட்ட உனைத்தொங்க விடுகின் றார்கள்;
செய் வண்ண வேலைசெய்து திருமாடம் முடிக்கின் றாய்நீ!
பொய் வண்ணப் பூசணிக்காய்! கறியுனைச் செய்துண் டேன்;உன்
கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன்; கறிவண்ணம் இங்கு கண்டேன்!

 

http://www.tamilnation.org/literature/bharathidasan/mp165puthiyaulagam.htm#dt175