03222023பு
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

பலூன்

பத்துக் காசு விலையிலே
பலூன் ஒன்று வாங்கினேன்
பலூன் ஒன்று வாங்கினேன்
பையப் பைய ஊதினேன்

பையப் பைய ஊதவே
பந்து போல ஆனது
பந்து போல ஆனதும்
பலமாய் நானும் ஊதினேன்

பலமாய் நானும் ஊதவே
பானை போல ஆனது
பானை போல ஆனதை
பார்க்க ஓடி வாருங்கள்

விரைவில் வந்தால் பார்க்கலாம்
அல்லது வெடிக்கும் சத்தம் கேட்கலாம்


ஹையா !!! எல்லாரும் ஜோரா கைதட்டுங்கோ !

ஹெக்கே பெக்கெ ஹெக்கே பெக்கெ ஹா ஹா ஹா :)

 

http://siruvarpaadal.blogspot.com/2006/04/10.html