சைந்தா டம்மா அசைந்தாடு
சைக் கிளியே அசைந்தாடு
சையோ டொன்றாய் அசைந்தாடு
ரக் குலையே அசைந்தாடு

தய நிலாவே அசைந்தாடு
தும் குழலே அசைந்தாடு
ழிலாய் வந்து அசைந்தாடு
ற்றத் தேடு அசைந்தாடு

யம் விட்டு அசைந்தாடு
ழுக்கம் பேணி அசைந்தாடு
விய நூலே அசைந்தாடு
விய மின்றி அசைந்தாடு

-சாரணா கையூம்

சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு
தங்கக் குடமே சாஞ்சாடு
கட்டிக் கரும்பே சாஞ்சாடு
காவேரித் தாயே சாஞ்சாடு

- பாஸிடிவ் ராமா

http://siruvarpaadal.blogspot.com/2006/04/13.html