03222023பு
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

எலியார்

எலியே எலியே கதை கேளாய்!
வீட்டெலியே கதை கேளாய்!!

பூனையொன்று சுத்துது!
பசியால் பதறிக் கத்துது!!

உன்னைக் கண்டால் கவ்வுமே!
கவ்விப் பிடித்துத் திண்ணுமே!!

ஓடி வலைக்குள் ஒளிந்து விடு!
பூனைக் கண்ணில் மறைந்துவிடு!!

வீட்டில் உணவைத் திண்ணாதே!
உனக்கு வைத்த விஷம்மதுதான்!!

எலிப் பொறிக்குள் போகாதே!
நீ சாகப்போகும் இடம்மதுதான்!!

கவனமாக இருந்து விடு!
பல்லாண்டு வாழ்ந்து விடு!!

 

http://siruvarpaadal.blogspot.com/2006/06/43.html