02012023பு
Last updateபு, 02 மார் 2022 7pm

விளையாட்டுக் கணிதம்

41 x 34 ஐ கூட்டல் முறையில் கண்டு பிடிக்க:
41 ஐ 2 ஆல் வகுத்து மிதியை நீக்கி விட்டு, இடது புறம் எழுதவும்.
34-ன் 2 மடங்குகளை வலது புறம் எழுதவும்.
இடது புறத்திலுள்ள இரட்டை எண்களுக்கு நேராக உள்ள வலது புற எண்களை அடித்துவிட்டுக் கூட்டவும்.

(1)(2)நன்றி: கலைக்கதிர் - மார்ச் 1985

 

http://santhanamk.blogspot.com/2008/06/blog-post_19.html