. தமிழரங்கம்
12052020
Last updateஞா, 29 நவ 2020 7pm

தந்தை பெரியாரின் குடும்ப புகைப்படங்கள்....
தந்தை பெரியார் பிறந்த இல்லம்...தந்தை பெரியாரின் பெற்றோர்...


தந்தை பெரியார் சிறுவனாக இருந்த போது...


தந்தை பெரியாரின் சகோதரனும் சகோதரியும்...

முதல் மனைவி நாகம்மையாருடன்...
25 - ஆம் வயதில் காசியில் துறவுக் கோலத்தில் தந்தை பெரியார்...
துறவுக் கோலத்தில் தந்தை பெரியார்...
செல்வச் செழிப்பில் தந்தை பெரியார் ...

வியாபாரியாக இருந்த போது தந்தை பெரியார்...

நடுத்தர வயதில் தந்தை பெரியார்...


இரண்டாம் மனைவி நாகம்மையாருடன்...

94 - ஆவது வயதில் தந்தை பெரியார்...