ஒலி/ஒளி

இசைவிழா- 2ம் ஆண்டு சிலப்பதிகார இசையரங்கம் - பாகம் - 1 -பகுதி 1 மா.வைத்திலிங்கன், - மா.கோடிலிங்கம்

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}vaithilingam1_1.xml{/auto}