ஒலி/ஒளி

கல்லூரி ஆசிரியர் போராட்டம் ஏன்? - பேரா.சாந்தாரம் (தலைவர், அரசுக்கல்லூரி ஆசிரியர் மன்றம்)

{auto displayheight="0" height="60" width="500" plthumbs="true" shuffle="true" repeat="false" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}chandaram1_1.xml{/auto}