அரசியல்_சமூகம்


இரத்தம் உறிஞ்சும் 
பன்னாட்டுப் நிறுவனக்கொள்ளைகளால்
வெறும் எலும்பாய் 
முறடு தண்ணிக்காய் ஏங்குபவரை
சந்திரனில் கால்பதிக்க விட்டுக் கண்டீரோ
தங்கம் 
பீறிப்பாயும் எண்ணை வளம்
கூலியற்று உழகை;க ஏதும் உயிர்கள்
கனிமங்கள்
ஏது கண்டீர்....

ஏர்பிடித்து உழுபவன்போல்
எண்ணை வயலில் 
படுகுளி சுரங்கத்தில்
பண்ணையில்
ஆலையில் 
நீல் ஆம்ஸ்ரோங்குகள் 

வாழும் நிலத்தில்
கால்பதித்தபடியே
விடியலிற்கான நிலவைத்தேடுகிறோம்
அடைகிறபோது
சிவந்து கிடக்கும் வானத்தைப் பார்த்து 
நீல் ஆம்ஸ்ரோங்
உனைநினைத்தும் செங்கொடியசைப்போம்

-26/08/2012