அரசியல்_சமூகம்

பயிற்றுவித்துப் படையாக்கி
கயிற்றில் நடக்கவிடல்
செல்லும் திசைமாற்றி
சீடராய் வளர்த்தெடுத்தல்
ஊதிப்பெருப்பித்து
கூலிப்படையாய் குறுக்கிச் சிதைத்தல்
அஞ்சிப்படு
அடக்கியோன் காலில் விழு
கெஞ்சியவன் நெஞ்சைமாற்று
கஞ்சிக்கும் காலில்விழு என்கிறது 

அடக்குமுறை உடைப்போன் --உளம்
அடக்கிச்சிதைத்து
வெடித்துக் கிளம்பும் வீச்சடக்கி
நடைப்பிணமாய் மாய்த்தல்
அகதியாய் அடைத்துப்போடல்
தமிழினம் மட்டுமா
தரணியெங்கும் ஒத்தவடிவம்
பரவிக்கிடக்கும் அகதிகளைப் பார்
சாம்பல் மேட்டுச் சரித்திரம்
விட்டுச்சென்றது புதியநகர்வுக்கான வழியை
உழைப்பவன் அணிக்காய்
வழிநடாத்த அமைப்பற்று
விடிதலிற்கான களம் திறந்து கிடக்கிறது
 
பாழ்நிலத்துப் பகையெலாம்
வேரிழந்து சரியட்டும்
புலியழிந்த கதைபேசி போக்கிடும் நேரமல்ல
களமாடிநின்ற வீரகதைபேசும் காலமல்ல
மக்கள் பலமான அணியொன்றை
பாட்டாளி சிந்தனையில்
களமாட வழிசமைப்போம்.............
தேசம் கடந்தெங்கும் தோழமைக்கரம் பற்றி
தோள்கொடுத்து வழிநடப்போம்...........