ஒலி/ஒளி

காஷா போருக்குள் வாழும் மக்களுக்கான பாடல் ஒன்று.